Privacybeleid

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de gewijzigde Franse wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt de Fichet Group (hierna “de Fichet Group” of “wij” genoemd), met hoofdkantoor te 7, rue Paul Dautier – CS 50011 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex, Frankrijk, geacht verantwoordelijk te zijn voor de persoonsgegevens die het bedrijf verzamelt, gebruikt en beheert in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid (hierna “reglement” genoemd). 

Wij hechten het grootste belang aan uw persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe alle persoonsgegevens die aan de Fichet Group worden verstrekt, ongeacht of ze van zakenpartners, bezoekers of gebruikers van onze websites of van andere personen afkomstig zijn, te beschermen. 

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon. Dit reglement geeft aan welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze kunnen gebruiken en verwerken en wat uw rechten zijn in dit verband. Voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt of onze websites bezoekt, raden wij u aan dit privacybeleid volledig door te lezen om na te gaan of u wel instemt met onze praktijken inzake persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat onze websites links naar andere websites kunnen bevatten. 

Deze websites van derden vallen niet onder de voorwaarden van dit reglement. Wij raden u daarom aan het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid te controleren van elke website die u bezoekt. Wij kunnen alleen verantwoordelijk worden gesteld voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die wij verzamelen, en wij hebben geen enkele controle over de handelwijzen van derden met betrekking tot uw gegevens. 

Raadpleeg de woordenlijst aan het einde van dit document voor de verklaring van de hier gebruikte termen. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

Wij komen de volgende verplichtingen na: 

 • Bescherming van persoonsgegevens integreren vóór de projecten: “Privacy by Design”. 

Wij verbinden ons ertoe om vanaf het ontwerp van de u aangeboden diensten rekening te houden met de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy, zodat de risico’s in verband met de niet-naleving van de beginselen van de AVG en de gewijzigde Franse wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tot een minimum worden beperkt. 

Daarom worden er voor de verwerking van de persoonsgegevens passende en evenredige technische en organisatorische maatregelen genomen met betrekking tot het nagestreefde doel van de beoogde verwerking. 

Door dit beginsel toe te passen, kunnen dus preventieve maatregelen worden genomen om de risico’s in verband met de persoonsgegevens te beperken. 

 • Standaard het hoogste niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen: “Privacy by default”. 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat we kunnen garanderen dat er standaard een optimale beveiliging van de verwerking wordt georganiseerd en uitgevoerd. 

Wie is de eigenaar van de persoonsgegevens die wij verzamelen? 

In het kader van zijn activiteiten verzamelt de Fichet Group persoonsgegevens van verschillende personen, zoals: 

 • de vertegenwoordigers van onze leveranciers, klanten of andere zakenpartners 
 • externe dienstverleners; 
 • de gebruikers van onze websites; 
 • personen die ons op een of andere manier contacteren; en 
 • sollicitanten. 

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn de gegevens die u vrijwillig en bewust aan ons verstrekt. Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer: 

 • u onze websites bezoekt of een van onze online formulieren invult; 
 • u contact opneemt met onze klantenservice of informatie aanvraagt in welke vorm ook; 
 • u fysiek één van onze locaties bezoekt; 
 • u een bestelling plaatst; 
 • u met ons communiceert via netwerksites, applicaties van derden of een andere vergelijkbare technologie; 
 • u zich abonneert op onze blog, onze nieuwsbrieven of e-mails; 
 • u onze stand bezoekt op een vakbeurs. 

Wij kunnen ook informatie verzamelen die derden ons toesturen, zoals gegevens van andere websites die wij publiceren, of van andere bedrijven (onderaannemers, enz.). 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

In het kader van zijn activiteiten kan de Fichet Group verschillende persoonsgegevens over u verzamelen, zoals uw naam, geslacht, functie, foto, e-mailadres, huisadres en andere contactgegevens, informatie over uw activiteiten en andere interesses, onze correspondentie met u (zoals vergaderingsnota’s), de producten en diensten die wij aan u hebben geleverd of die u mogelijk interesseren, en financiële en betalingsgegevens. 

Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen wij bepaalde standaardgegevens die uw browser naar onze website stuurt. Deze informatie bevat technische gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, taal, tijdzone, toegangstijden, land en de URL van de pagina (referent). 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • om u de gevraagde informatie en bestelde producten en diensten te kunnen bezorgen; 
 • voor de verwerking en uitvoering van uw contracten; 
 • om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van uw diensten en u informatie te verstrekken over vergelijkbare producten en diensten die u kunnen interesseren; 
 • om u te informeren over marktgebeurtenissen en productintroducties; 
 • om met u en met derden te communiceren; 
 • om onze websites te beheren, en onze producten en diensten te verbeteren; 
 • om het gebruik van onze websites te analyseren; 
 • om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen; en 
 • om andere bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken, zoals het onderhandelen, sluiten en uitvoeren van contracten, het beheren van rekeningen en dossiers, het ondersteunen van activiteiten in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen, juridisch, regelgevend en intern onderzoek, en schuldbeheer. 

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

Hoelang uw persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de uitgevoerde verwerking. 

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de verlening van de dienst, en dus voor uw gebruik van de dienst, plus de bewaartermijn die de toepasselijke regels inzake wettelijke verjaring opleggen. 

Rekrutering 

Wanneer u naar een betrekking solliciteert via onze websites of een ander kanaal, verzamelen wij aanvullende en meer specifieke persoonsgegevens, zoals uw kwalificaties, werkervaring, referenties en onze opmerkingen tijdens het gesprek. We kunnen ook andere gegevens van u vragen, zoals uw interesses en het soort functies waarin u geïnteresseerd bent. Alle persoonsgegevens die u aan de Fichet Group verstrekt in het kader van een sollicitatie, worden verwerkt in overeenstemming met onze rekruteringspraktijken. 

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Fichet Group: om aan de huidige privacywetgeving te voldoen, moet de Fichet Group de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens specificeren. In overeenstemming met de hierboven beschreven redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Fichet Group over het algemeen als volgt: 

 • uw toestemming; 
 • de uitvoering van een contract tussen ons en u of andere partijen; 
 • de gerechtvaardigde commerciële belangen van de Fichet Group; 
 • de naleving van onze wettelijke verplichtingen. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden, zoals autoriteiten, onze adviseurs, onze IT-dienstverleners en externe bedrijven die door de Fichet Group gemachtigd zijn, om op uw serviceaanvraag te reageren; om eventuele intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een product dat of dienst die op of via onze websites wordt aangeboden te beschermen; om juridisch of ander advies in te winnen; om te reageren op een aanvraag van juridische aard of om aan een wettelijke verplichting te voldoen; en om ervoor te zorgen dat de gebruiksvoorwaarden van onze websites worden nageleefd. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden in geval van een verkoop, overname of fusie van een bedrijf of een vermogenselement, met name aan de verkoper of de potentiële koper. 

Aangezien de Fichet Group wereldwijd actief is, kunnen wij de door u verstrekte persoonsgegevens delen met elk bedrijf van de Fichet Group wereldwijd. Deze bedrijven zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden die in dit reglement zijn uiteengezet. 

We kunnen ervoor kiezen gebruikers toe te staan opmerkingen, berichten, getuigenissen of andere informatie te delen. Deze informatie die u eventueel aan ons verstrekt, kan openbaar worden gemaakt. In dat geval kan deze informatie worden gelezen, verzameld en gebruikt door al wie er toegang toe heeft. 

Tot slot kunnen we niet-persoonsgegevens delen met derden die hierboven niet zijn vermeld. In zulke gevallen kunnen wij de informatie samenvoegen of anonimiseren, zodat een derde de relatie tussen deze gegevens en u, uw computer of uw uitrusting niet kan vaststellen. Samenvoegen betekent dat we de niet-persoonlijke gegevens van een groot aantal mensen combineren, zodat ze niet langer aan iemand in het bijzonder verbonden zijn. Anonimisering betekent dat wij proberen bepaalde details te verwijderen of te wijzigen die kunnen worden gebruikt om gegevens aan een persoon te koppelen. 

Overdracht van persoonsgegevens 

Houd er rekening mee dat personen aan wie de Fichet Group uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit reglement kan doorgeven, zich in een ander land dan het uwe kunnen bevinden, en dat dat land een minder strenge wetgeving kan hebben inzake gegevensbescherming. 

Wanneer wij uw persoonsgegevens naar het buitenland overdragen, nemen wij de nodige wettelijke maatregelen om ze te beschermen en ervoor te zorgen dat ze worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement. Als u in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk woont, kunt u bij ons de lijst opvragen van de voorzorgsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens en privacyrechten te beschermen. Gebruik hiervoor het contactformulier dat beschikbaar is op onze website https://www.fichetgroup.com/be-nl/contacteer-ons of via dpo.fichetgroup@dposystem.fr 

Veiligheid 

De Fichet Group verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, en met name te voorkomen dat ze worden beschadigd, gewist of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens. 

Wij verbeteren onze beveiligingsprocedures voortdurend naarmate de technologieën evolueren, om het hoogste niveau van bescherming te handhaven. Onze medewerkers en de medewerkers van onze onderaannemers die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn contractueel gebonden aan een geheimhoudingsplicht. 

De organisatorische maatregelen omvatten de beperking van de toegang tot persoonsgegevens tot uitsluitend bevoegde personen die er een gerechtvaardigd belang bij hebben om ze te kennen. 

Bovendien garanderen wij in geval van een veiligheidsincident met betrekking tot uw persoonsgegevens (vernietiging, verlies, wijziging of openbaarmaking) de verplichting om met name de CNIL in kennis te stellen van alle schendingen van persoonsgegevens. 

Uw rechten 

U kunt op elk moment de rechten uitoefenen waarin de geldende regelgeving inzake persoonsgegevens voorziet, op voorwaarde dat u aan de voorwaarden voldoet en afhankelijk van de grondslag voor de verwerking van de betrokken gegevens: 

 • Recht op toegang: u kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming, de uitvoering van een publieke taak, een wettelijke verplichting, de uitvoering van uw contract of het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht op correctie: u kunt uw persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming, de uitvoering van een publieke taak, een wettelijke verplichting, de uitvoering van uw contract of het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, bijwerken of laten corrigeren.

 • Recht op bezwaar: u kunt laten weten dat u wenst dat uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (u trekt uw toestemming in) of op de uitvoering van uw contract (verzakingsbeding van het contract), en bij een verwerking die plaatsvindt in het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt daarentegen geen bezwaar maken tegen een verwerking die plaatsvindt in het kader van een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of in het kader van de uitvoering van een publieke taak waarvoor dwingende en gegronde redenen gelden die de overhand hebben op uw rechten en vrijheden.

 • Recht op gegevenswissing: u kunt vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, onder voorbehoud van de wettelijke bewaartermijn, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (u trekt uw toestemming in) of op de uitvoering van uw contract (verzakingsbeding van het contract), en bij een verwerking in het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt daarentegen niet vragen gegevens te wissen die worden verwerkt in het kader van een wettelijke verplichting of de uitvoering van een publieke taak die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

 • Recht op beperking: u kunt vragen om opschorting van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, een wettelijke verplichting, de uitvoering van uw contract of het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, indien u een lopend verzoek tot correctie, wissing of bezwaar hebt, of indien u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is, maar de verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen de wissing van uw gegevens;

 • Recht op overdraagbaarheid: u kunt uw persoonsgegevens opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke met de bedoeling erover te beschikken, maar alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract. U kunt zich niet beroepen op het recht op overdraagbaarheid als de verwerking plaatsvindt in het kader van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een publieke taak of het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Bij de verzameling van uw persoonsgegevens krijgt u het e-mailadres waarnaar u uw verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt sturen. 

Elk verzoek dat niet wordt gedaan in een context die geen twijfel laat bestaan over de identiteit van de verzoeker, moet vergezeld gaan van een kopie van een identiteitsbewijs. 

Wij verbinden ons ertoe om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek te antwoorden op uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen, en voor zover de uitoefening van deze rechten geen afbreuk doet aan de uitvoering van het contract of de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd als de situatie complex is en/of als er veel verzoeken zijn. 

Wij komen onze verplichtingen met betrekking tot de bescherming, veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van gebruikers na en hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op het volgende adres: dpo.fichetgroup@dposystem.fr 

Bovendien kunt u altijd een klacht indienen bij de CNIL door uw verzoeken in te dienen op de website www.cnil.fr/fr/plaintes 

Vragen en klachten 

Als u problemen of klachten hebt in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens door de Fichet Group, kunt u ons om te beginnen schriftelijk contacteren op het adres dat vermeld staat in de rubriek “Contact” op onze website https://www.fichetgroup.com/be-nl/contacteer-ons, of door een e-mail te sturen naar dpo.fichetgroup@dposystem.fr 

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag of klacht door de Fichet Group, kunt u de zaak voorleggen aan uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit. 

Wijziging van dit reglement 

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen door een herziene versie op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid kennis te nemen van dit beleid telkens wanneer u informatie verstrekt of een bestelling plaatst. 

Cookies 

Een cookie is een klein gegevensbestandje dat een website die u bezoekt op uw harde schijf kan opslaan. Een cookiebestand kan informatie (zoals een gebruikers-ID) bevatten die de website kan gebruiken om uw voorkeuren en de bezochte pagina’s te volgen. Een cookie mag geen andere persoonsgegevens bevatten dan de gegevens die u persoonlijk hebt verstrekt. Een cookie kan geen gegevens van uw harde schijf lezen of cookiebestanden lezen die door andere websites zijn geplaatst. 

De Fichet Group gebruikt cookies om de navigatiepatronen van gebruikers te volgen, en om de ergonomie van zijn websites te verbeteren. 

Gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat ze worden gewaarschuwd wanneer ze een cookie hebben ontvangen, zodat ze dit kunnen accepteren of weigeren. Gebruikers kunnen ook alle cookies weigeren door de functie “Cookies” in hun browser uit te schakelen. Om alle functies van de websites van de Fichet Group te kunnen gebruiken, is het gebruik van cookies echter noodzakelijk. 

Wanneer u een website van de Fichet Group voor het eerst bezoekt, verschijnt er een banner die aangeeft dat die website cookies gebruikt. 

Als u ermee instemt, worden deze cookies maximaal 13 maanden bewaard. Als deze periode is verstreken, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd. 

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. 

Social media-functies 

Fichetgroup.com bevat functies met betrekking tot de sociale media, zoals knoppen om te delen of te volgen. Deze functies kunnen uw IP-adres ophalen, volgen welke pagina’s u bezoekt op onze websites en kunnen ook een cookie installeren om ervoor te zorgen dat de functie goed werkt. 

Social media-functies worden ofwel door een derde, ofwel rechtstreeks op onze websites gehost. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze functies. Uw interacties met deze functies worden geregeld door het privacybeleid en andere regels van de bedrijven waarvan zij afkomstig zijn. 

Uw opmerkingen 

Wij hechten veel belang aan uw mening over onze verschillende beleidslijnen. Als u opmerkingen hebt over dit reglement, kunt u ons contacteren op het adres  info.fr@fichetgroup.com 

Laatst bijgewerkt op 01/06/2021 

Woordenlijst 

 • Verwerkingsverantwoordelijke: de persoon of personen die verantwoordelijk is of zijn voor het bepalen van de doelstellingen van de gegevensverwerking en de middelen die hiervoor worden toegewezen. 
 • Gegevensbeschermingsautoriteit: de regelgevende autoriteit die verantwoordelijk is voor alles wat betrekking heeft op de privacy en de bescherming van persoonsgegevens op het grondgebied waar de Fichet Group of een van de bedrijven van de Fichet Group actief is. 
 • Europese Economische Ruimte (EER): de Europese Economische Ruimte omvat alle lidstaten van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. 
 • Persoonsgegevens: informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, bijvoorbeeld de gegevens over de werknemers van de Fichet Group, externe dienstverleners, sollicitanten, de werknemers van zijn dienstverleners of leveranciers, klanten, patiënten die producten van de Fichet Group gebruiken en gebruikers van onze website of servicecentra. Deze gegevens omvatten de naam, het postadres, het e-mailadres, het sollicitatiedossier en de gegevens van de gebruikersaccount van de betrokken persoon, alsmede de correspondentie hierover. De persoonsgegevens kunnen ook informatie bevatten over het surfgedrag op het internet (bv. de gegevens die gekoppeld zijn aan een bepaald cookie) en de IP-adressen, wanneer deze specifiek aan een persoon kunnen worden gekoppeld. 
 • Verwerking: elke activiteit met betrekking tot persoonsgegevens, met name het verzamelen en opslaan van de gegevens, de toegang tot de gegevens, hun koppeling met andere gegevens, hun overdracht aan een derde of hun verwijdering.